Home > Sản xuất・Kỹ thuật > Nhà xưởng I

1. Trộn nguyên vật liệu 2. Kéo sợi 3. Dệt vải 4.Cắt vải 5. In
6. May 7. Kiểm tra chất lượng 8. Đóng gói 9. Lưu kho 10. Giao hàng

  Cắt vải
Tất cả các loại vả đều được cắt thành những kích cỡ nhất định phục vụ cho công đoạn may kế tiếp.