Home > Sản xuất・Kỹ thuật > Quản lý chất lượng

1. Máy kiểm tra thành phẩm 2. Máy kiểm tra dây đai/vải/sợi 3. Máy kiểm tra mật độ sợi 4. Máy kiểm tra UV 5. Máy cắt vải, kiểm tra mật độ sợi

  Kiểm tra thành phẩm

  Màn hình điều khiển

Đây là phương tiện kiểm tra độ chịu lực, tải trọng của bao thành phẩm. Máy đo được điều khiển bởi máy tính           và kết quả sẽ được hiển thị ngay trên màn hình.