Home > Sản xuất・Kỹ thuật > Quản lý chất lượng

1. Máy kiểm tra thành phẩm 2. Máy kiểm tra dây đai/vải/sợi 3. Máy kiểm tra mật độ sợi 4. Máy kiểm tra UV 5. Máy cắt vải, kiểm tra mật độ sợi

  Máy kiểm tra đai/vải/sợi

  Màn hình điều khiển

Kiểm tra độ căng, kéo của vải, sợi, đai. Được điều khiển bằng máy tính và kết quả sẽ hiển thị ngay trên màn hình.