Home > Sản xuất・Kỹ thuật > Quản lý chất lượng

1. Máy kiểm tra thành phẩm 2. Máy kiểm tra dây đai/vải/sợi 3. Máy kiểm tra mật độ sợi 4. Máy kiểm tra UV 5. Máy cắt vải, kiểm tra mật độ sợi

  Máy kiểm tra mật độ sợi


Kiểm tra mật độ và cân nặng của một đơn vị sợi.