Home > Sản xuất・Kỹ thuật > Quản lý chất lượng

1. Máy kiểm tra thành phẩm 2. Máy kiểm tra dây đai/vải/sợi 3. Máy kiểm tra mật độ sợi 4. Máy kiểm tra UV 5. Máy cắt vải, kiểm tra mật độ sợi

  Máy kiểm tra UV
 

Kiểm tra UV, độ bức xạ nhiệt tác động lên vải