Home > Sản xuất・Kỹ thuật > Quản lý chất lượng

1. Máy kiểm tra thành phẩm 2. Máy kiểm tra dây đai/vải/sợi 3. Máy kiểm tra mật độ sợi 4. Máy kiểm tra UV 5. Máy cắt vải, kiểm tra mật độ sợi

  Máy cắt vải, kiểm tra mật độ sợi
 

Cắt thành miếng vải tròn để kiểm tra mật độ, cân nặng của vải.